Atlas-therapie

atlasbehandeling
Atlas-therapie

1. ATLASBEHANDELING

De “atlas” is de bovenste halswervel. Een atlasbehandeling is een dieptemassage met een vibreerstift in de spierloge ter hoogte van de bovenste ruggenwervels, met als bedoeling de schedel zo ontspannen mogelijk te laten balanceren op de atlas.

Omdat deze balans erg cruciaal is in regelmechanismen van lichaam én geest, leidt deze behandeling tot structurele en functionele verbeteringen van heel het organisme en versterkt zij het zelfgenezend vermogen op zowel fysisch als psychisch vlak.

Opvallend is ook dat andere geneeswijzen beter aanslaan na een atlascorrectie.

2. PROCES VAN ZELFGENEZING

Als de atlas zich in optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en in evenwicht functioneren. Door de correctie van de 1e wervel (de atlas) zal het lichaam in een ‘betere’ houding komen.

Eén Atlasbehandeling is al heel effectief bij de volgende klachten

 • Rugpijn
 • Whiplash
 • Hoofdpijn
 • Migraine
 • Nekpijn
 • Stijve nek
 • Spit of lage rugpijn
 • Hernia
 • Scoliose
 • Geblokkeerde wervelkolomzenuwen
 • Pijn in het heupgewricht
 • Kniepijn, meniscusproblemen
 • Beenlengteverschil door bekkenscheefstand
 • Oorsuizen of geluiden
 • Holvoeten, hamertenen
 • Chronische vermoeidheid
 • ADHD/ADD
 • Pijn in schouder of bekken

3. PRAkTISCH

De basis-atlasbehandeling bestaat doorgaans uit 2 sessies met gemiddeld een 6 à 8 weken interval. Voor ongeveer 2/3 van de cliënten is dit voldoende voor een vrij duuzame correctie (effect van meerdere maanden). In de eerste sessie vindt de atlascorrectie reeds grotendeels plaats. Tijdens de tweede sessie is er een controle , een aanvulling (verdieping) en evaluatie.

Verdere sessies zijn meestal pas aangewezen op langere termijn (na maanden tot jaren); de noodzaak hieraan varieert sterk van persoon tot persoon, mede afhankelijk van de leeftijd, de basis-conditie en de ontwikkelde stresshanterings-vaardigheden.

Een behandeling duurt ongeveer 1 uur en kost 80 Euro.

Er is geen bijzondere voorbereiding vereist. Idealiter plant men de behandeling in een eerder rustige periode in (niet meer dan de routine-matige bezigheden).

ACHTERGRONDINFORMATIE (DOOR DR JAN DEVRIENDT)

ANATOMIE VAN HET GEBIED

De spierloge die de schedelbasis verbindt met de bovenste halswervels, heeft een aantal bijzondere kenmerken. De diepere lagen zijn manueel nauwelijks of niet te bereiken.

In deze diepere lagen zitten bijzonder veel kleine voelorganen, ook receptoren of sensoren genoemd, die registreren welke positie het lichaam in de ruimte heeft en ook in welke spanningstoestand de spieren en pezen van het hele lichaam zich bevinden.

Deze receptoren staan in contact met het evenwichtsorgaan in het binnenoor en hebben directe verbindingen met bepaalde hersencentra, die verantwoordelijk zijn voor de oriëntering in de ruimte en zodoende de grove en fijne motoriek beïnvloeden.

Verder staan ze in contact met gebieden in de hersenen waar pijnsignalen uit het bewegingsapparaat verwerkt worden. Deze receptoren vormen dus een waarnemingsorgaan, dat informatie naar de hersenen stuurt, waar deze in bepaalde reacties wordt omgezet.

Met de atlasbehandeling heeft men de mogelijkheid om deze informatieverwerking te corrigeren en bij te sturen in de richting van een meer ontspannen functioneren op fysiek én psychisch vlak.

UITGANGSPOSITIE

“Kleine disbalans met grote gevolgen” 

Bij veel mensen staat het hoofd in min of meerdere mate asymmetrisch op de eerste halswervel. Veelal gaat dit terug op forse manipulaties bij de geboorte (zeker bij navel- streng om de hals, tang- of zuignapbevalling) of latere trauma’s (mechanisch of psychisch), die een reflectorische spierverdedigingsreactie hebben uitgelokt in de bovenste nekspieren.

Omdat deze bovenste nekspieren de hele rechtopstaande houding initiëren en coördineren, leiden kleine afwijkingen op dit hoge niveau tot compensatiehoudingen met extra spierspanning op meerdere plaatsen lager in het lichaam.

Afhankelijk van de ernst van de scheefstand en de verergeringen door constitutie en trauma (hersenschudding, whiplash, maar ook accumulerende psychische stress), leiden deze extra spierspanningen tot min of meer uitgesproken klachten.

Naast extra spierspanningen kan een atlas die niet optimaal gepositioneerd staat, ook leiden tot een verkleining van de opening tussen de schedel en het ruggenmergkanaal, die dan verantwoordelijk is voor een toegenomen druk op de hersenvliezen en de wervelslagaders, en een minder vlotte pulsatie van het ruggenmergvocht. Deze factoren kunnen en belangrijke rol spelen in meerdere types van hoofdpijn, irritatie van craniale zenuwen, ruggenmergprikkeling in de onderrug, etc.

De atlas draagt niet alleen de schedel maar zorgt ook voor de ophanging, de balans en de tonus van de wervelkolom en van het gehele skelet.

Minieme verplaatsingen van de atlas zijn daardoor heel vaak mee verantwoordelijk voor onbalans en compensaties in de lichaamshouding.

Dit draagt dan weer bij aan symptomen zoals: hoofdpijnen, migraine, nekpijn, stijve nek, rugpijn, spit, hernia, scoliose, geblokkeerde wervelkolomzenuwen, pijn in het heupgewricht, kniepijn, meniscusproblemen, beenlengteverschil door bekkenscheefstand, tot en met holvoeten en hamertenen. Ook tinnitus- en vertigoklachten, sinusklachten, schildklierklachten, kaak- en gebitsklachten gaan vaak duidelijk verbeteren met deze behandeling, en/of een meer duurzaam effect van andere behandelingen mogelijk maken.

Zo is een atlasbehandeling sterk aanbevolen voorafgaand aan intensieve orthodontische behandelingen (blokjes, beugels, kaakchirurgie, beetplaat,…). Sommige malocclusies gaan hierdoor alleen al grotendeels verbeteren, en sowieso zal de doorlooptijd van de orthodontische behandeling aanzienlijk verkorten doordat het lichaam zich veel vlotter zal kunnen aanpassen.

METHODIEK

Deze site geeft informatie over een atlasbehandeling met vibreerstift. Deze methode verbetert de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie van de wervels op zich (dus geen “kraken”), wél door zeer intensief de spierknopen,-spanningen en -verklevingen in het uitgebreide spiercorset rondom de schedelbasis en de nekwervels, los te maken.

Na jarenlange samenwerking als arts met kinésisten, osteopaten, cranio-sacraal therapeuten, fascia-therapeuten, edm. , leerde ik het Zwitsers concept “Atlasprofilax” kennen. Het werken met een vibreerstift in het OAA-gebied is grensverleggend als concept, doch de ons aangeleerde Atlasprofilax-methode bleek helaas eerder oppervlakkig en veel te weinig geïntegreerd in de beschikbare medische en paramedische kennis.

Door verder praktijk- en opzoekingswerk heb ik samen met de Belgische naturopaat Guido Loozen dit concept verder uitgediept, zodat ook bij mensen met ernstige en reeds lang bestaande klachten duidelijk positieve resultaten bereikt worden. De praktijk toonde immers aan dat vooral voor deze groep mensen de oorspronkelijke Atlasprofilax-methode te oppervlakkig, eenzijdig en daardoor ontoereikend was.

De namen die u vindt onder de rubriek “behandelaars”, zijn allen door hen opgeleid in deze grondige benadering.

Een basisbehandeling bestaat meestal uit twee behandel-sessies, doorgaans met een zes à acht weken tussentijd. Afhankelijk van de leeftijd, de ernst van de klachten en het aanpassingsvermogen van uw conditie, zijn er soms opvolgbehandelingen aangewezen; de tussentijden hierbij zijn doorgaans ook langere perioden (maanden). Voor sommige mensen blijft een herhaling 1 à 2x per jaar aangewezen. In de tussentijden is dan doorgaans wel veel minder behoefte aan andere manuele therapieën.Behandelen met de vibreerstift geeft tegelijkertijd een aantal mechanische én neurologische effecten:

 • Mechanisch: De trillingen laten toe om ook de diepste spierlagen (korte rechte en schuine nekspieren die manueel nauwelijks bereikt kunnen worden) te ontspannen, waardoor ook het kapsel C0-C1 (schedelbasis – 1ste wervel, de atlas) soepeler wordt en de gewrichtsvlakjes kunnen verglijden naar een meer optimale verhouding (optimaal= exact 90° tussen de horizontale atlaslijn en de verticale schedelcondylusas).
 • Neurologisch: De sensoren van het autonome zenuwstelsel in deze spieren (cfr. het “waarnemingsorgaan”) worden getriggerd om een nieuwe setting point van basale spierspanning te registreren in de centrale aansturingskernen, met als gevolg een re-setting van de referentiewaarde voor de basistonus in het limbisch systeem. Deze resetting maakt dat het gehele lichaam gereset wordt overeenkomstig deze nieuwe waarde.

De psychische effecten van de behandeling zijn te begrijpen vanuit de re-set naar beneden toe van de piekdrempelwaarde in deze hersenkernen, synchroon met de re-set van de basiswaarde. Deze piekdrempelwaarde geeft onbewuste “alarm” bij hoog oplopende (fysieke en/of psychische) spanning en is zo verantwoordelijk voor het optreden van stressreacties. De praktijk leert dat mensen na de behandeling onbewust sneller spanningsverlagend gedrag gaan ontwikkelen bij oplopende stress.

Bv: zich minder druk maken om kleinigheden, beter kunnen kiezen, gemakkelijker gezond assertief gedrag ontplooien, meer innerlijke rust ervaren, beter kunnen focussen, gemakkelijker innerlijke motivatie ontwikkelen, enz.

Bij baby’s en kinderen wordt de behandeling ook toegepast, zeker na een moeilijke geboorte (mechanische of psychische extra belastende omstandigheden), andere zware traumata, of oplopende stressklachten bij moeilijke overgangsmomenten in het leven (start lagere of middelbare school, emotionele blokkades, psychische en fysieke onrustverschijnselen, …).

 In de praktijk worden huilbaby’s, baby’s met refluxklachten, vertraagde ontwikkeling, en kinderen met obstipatie, bedplassen, ADHD,… vaak doorverwezen als klassieke, osteopathische of homeopathische behandeling te weinig resultaat oplevert.

Tot op ongeveer 12-jarige leeftijd is de behandeling meestal haast pijnloos.  Het neurofysiologisch systeem is nog erg flexibel en weinig belast met opgestapelde spanningen en vastgeroeste (verkeerde) patronen, wat de behandeling vlot en gemakkelijk te verdragen maakt.

HERSTELFASE PROCES VAN ZELFGENEZING

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren.

De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend, het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer vanzelfsprekend de juiste houding aan.

De algehele veerkracht en het zelfsturend vermogen nemen daardoor toe.

Deze verbeterde uitgangspositie stimuleert het lichaam om zijn “ambitie” naar gezondheid scherper te stellen, wat zich concreet uit in oa. een verbeterde immuniteit.

Afhankelijk van de uitgangsconditie van de betrokkene, komt er een minder of meer opvallende “inhaalslag” op gang, die tijdelijk best wat lastige nevenreacties kan opleveren.

Deze zijn te begrijpen als een “grote schoonmaak”, een diepgaander verwerken van vroeger doorgemaakte fysieke en psychische trauma’s.

REGENERATIE

Na de atlascorrectie reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke en psychische conditie van het individu. De mate waarin en de snelheid waarmee herstel plaatsvindt, zal daarom per individu verschillen. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen, waar het bij de ander meer tijd vraagt doordat er eerst meer herstelreacties plaatsvinden. Na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter en de immuniteit verstevigt. Ook de hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans, bloeddruk gaat vaak verlagen na een 2 à 3 maand.

Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze veel meer vanzelfsprekend een rechte houding aannemen. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan het eigen leven. Men ervaart globaal gezien dus een gevoel van grotere alertheid, openheid en algehele balans.

Toch moet de Atlascorrectie niet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het zelfgenezend vermogen te versterken en het lichaamspotentieel zo volledig mogelijk te benutten.

Opvallend is ook dat andere natuurlijke geneeswijzen zoals acupuntuur, homeopathie, osteopathie en andere manuele therapieën, en ook meer emotioneel gericht lichaamswerk zoals EMDR, EFT,…  veel dieper kunnen inwerken na een atlasbehandeling.

REACTIES NA BEHANDELING

In de weken tot maanden na de behandeling kunnen soms ook lastige reacties worden ervaren.

Deze reacties passen dus in het proces van zelfgenezing en zijn te vergelijken met tijdelijke verergeringen die ook optreden bij een homeopathische, osteopathische of andere behandeling die gericht is op het versterken van het zelfgenezend vermogen.

Mogelijke lastige reacties die kunnen optreden zijn: (grote) vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug en lendenen door aanpassing van spieren, pezen en gewrichtsbanden. Ziektes die men eerder heeft doorgemaakt en die niet volledig zijn ‘uitgeziekt’, kunnen opnieuw kortstondig verschijnen om vervolgens weer te verdwijnen.

Luister daarom goed naar uw lichaam. Merk de veranderingen op en ondersteun het proces van zelfgenezing door middel van massages, voldoende beweging, gezonde voeding, veel water drinken. Zacht lichaamswerk zoals Manuele Lymfedrainage volgens Vodder, Cranio-sacraaltherapie, Shiatsu, … maar ook bloesemtherapieën e.a. behandelingen kunnen ondersteunend werken bij het beheren van dit soort herstelreacties.

LITERATUURLIJST 

 • Dr. Bodo Kuklinski “Das HWS-Trauma” Ursachen, Diagnose und Therapie. Uitg Aurum ISBN 978-3-89901-068-8.
 • Dr. Heiner Biedermann “Kinderen met KISS-syndroom” Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische behandeling. Uitg. Acco ISBN 9 789033 468896.
 • Peter A. Levine “De tijger ontwaakt” Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Uitg Altamira ISBN 9-789069637549.
 • Dr. Herlinde Wynants “Waarom Pinokkio een jongen wil worden” Stress en overbelasting, mechanismen die leiden tot gezondheidsklachten, disfunctioneren en negatieve emoties. Uitg Academia Press ISBN 978-90-382-1343-9.
 • Dr. Marten Klaver “Zakendoen met emoties”, Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK. uitg SWP ISBN 978 90 8850 5423 / NUR 770
 • Jan b Eyskens “Body in peace” waarnemen, bewegen en energie bij aanhoudende pijn en vermoeidheid. Uitg Unibook.com ISBN 9781616274856.
 • Ap Dijksterhuis “Het slimme onbewuste” Denken met gevoel. Uitg Bert Bakker ISBN 978 90 351 2968.
 • Deepak Chopra ea. “Het Schaduw-effect” gebruik de kracht van je donkere kant. Uitg. Servire ISBN 978-90-215-4845-6.
 • Marijke Baken “Het doorzichtige lichaam”, over ziekte, pijn, levenskracht en spiritualiteit. ISBN 978-90-85483-80-9
 • Felix Brabander “Follow Your Senses”, alles wat jou nooit verteld is over hoogsensitiviteit, ISBN 978-94-90686-01-7